FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Tutaj najpewniej znajdziesz odpowiedź na nurtujące Cię pytanie

szkolenia

Gdzie odbywają się szkolenia?

W zależności od miasta są to różne miejsca – informację o dokładnej lokalizacji szkolenia znajdziesz w sekcji Najbliższych Szkoleń. Jeżeli dysponujesz odpowiednią salą możemy też zorganizować szkolenie u Ciebie.

Przeczytaj więcej

Czy możecie przygotować szkolenie, którego nie ma na stronie?

Oczywiście. Skontaktuj się z nami, a my zaprojektujemy dla Ciebie szkolenie szyte na miarę.

Jak duża powinna być sala na szkolenie?

Dla każdego szkolenia sala musi być wystarczająco duża, aby osoby zorganizowane w „wyspy” miały kompletną swobodę poruszania się między stołami. Dla pełnego komfortu uczestników grupa szkoleniowa nie może przekraczać 16 osób.

Zwiń -
Doradztwo

Co dostanę w ramach usługi doradztwa?

W zakres doradztwa wchodzą konsultacje merytoryczne, coaching zespołowy, mentoring, facylitacja spotkań, nawigacja konfliktów, a także krótkie warsztaty.

Potrzebuję szybkiej odpowiedzi na krótkie pytanie. Czy mogę liczyć na konsultację telefoniczną?

Tak! Wszyscy nasi klienci mają możliwość konsultacji telefonicznych i e-mailowych. Co więcej, usługa taka jest nieodpłatna.

Zwiń -
Coaching

Co rozumiecie przez coaching?

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga indywidualnym osobom, grupom lub całym zespołom w przyspieszeniu tempa ich rozwoju i polepszenia wyników. Coaching jest cenionym narzędziem w świecie agile ze względu na całkowicie niedyrektywny charakter relacji coach – klient coachingowy. To Ty ustalasz swój cel, to Ty podejmujesz decyzje, to na Tobie spoczywa ciężar rozwoju. My pomożemy Ci poprzyglądać się temu wszystkiemu z różnych stron, nabrać dystansu do siebie i do interesującej Cię sprawy oraz poznać Twoje własne przekonania, o których być może nie miałeś pojęcia.

W jakich obszarach mogę stosować coaching?

Coaching może być przydatny w dowolnym obszarze, w którym chcesz się rozwijać lub chcesz, aby rozwijali się Twoi pracownicy. W zależności od interesującego Cię obszaru zaproponujemy Ci business coaching (jeśli masz konkretny cel biznesowy dla siebie lub swoich pracowników), life coaching (jeśli interesuje Cię rozwój osobisty).

Jak długo trwa proces coachingowy?

To Ty ustalasz jak często i jak długo będziemy się spotykać. Pomożemy Ci jednak dokonać dobrego wyboru. Każdy klient coachingowy jest inny i potrzebuje innego podejścia. Nasze doświadczenie pokazuje, że Klienci zazwyczaj decydują się na 8-12 godzinnych sesji nie rzadziej jak raz w miesiącu.

Zwiń -
Płatności i fakturowanie

Jak wygląda fakturowanie szkoleń otwartych?

Podczas zakupu miejsca na szkolenie otwarte wystawiane są trzy faktury. Pierwszą jest faktura pro-forma, która wskazuje gdzie i kiedy należy dokonać płatności przed szkoleniem. Kiedy należność wpłynie na nasze konto, po kilku dniach wystawiana jest faktura zaliczkowa, która jest już dokumentem księgowym i pozwala zaliczyć płatność jako koszt. Po szkoleniu natomiast wystawiana jest faktura końcowa, która rozlicza zaliczkę.

Pracuję dla korporacji i wewnętrzne przepisy nie pozwalają mi na przedpłatę. Czy mogę zapłacić po szkoleniu?

Tak, istnieje taka możliwość. Jednak są dwa haczyki. Po pierwsze trzeba zaakceptować warunki płatności po szkoleniu – niestety zdarzały nam się przypadki rezerwacji miejsca i nie pojawienia się na szkoleniu, więc musieliśmy zacząć się zabezpieczać. Drugim haczykiem jest to, że przy płatności po szkoleniu nie można uczestniczyć w promocji Early Bird która zmniejsza cenę szkolenia.

Jak wygląda fakturowanie przy szkoleniach zamkniętych?

Przy szkoleniach zamkniętych faktura wystawiana jest w ostatnim dniu szkolenia z datą płatności 7 dni. Istnieje możliwość zmiany terminu płatności faktury, jednak musi być to ustalone na etapie akceptacji oferty.

Kiedy wystawiacie fakturę za doradztwo?

Faktury za doradztwo wystawiane są zawsze w ostatnim dniu miesiąca wykonania usługi. Termin płatności tak jak w przypadku szkoleń wynosi 7 dni, chyba że na etapie ofertowania wspólnie ustalimy inaczej.

Zwiń -
Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami) Usługodawca ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego dostępnego pod adresem http://www.brasswillow.pl.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Usługobiorcą.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę.

§2. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadzone zostają poniższe określenia:

 • Dane – wszystkie dane niezbędne do realizacji Usług podane przez Usługobiorcę, w szczególności: nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP, adres poczty elektronicznej i numer telefonu oraz imiona, nazwiska i adresy poczty elektronicznej każdego zgłaszanego Uczestnika. W przypadku gdy Usługobiorca jest osobą fizyczną zamiast nazwy firmy i adresu siedziby firmy do Danych należą imię, nazwisko i adres zamieszkania Usługobiorcy.
 • Formularz – formularz umieszczony w Portalu służący do zakupu Szkolenia.
 • Portal– system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę, stanowiący platformę informacyjną dotyczącą Usługodawcy i świadczonych przez niego Usług dostępny pod adresem URL http://brasswillow.pl lub pod każdym adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Szkolenie– szkolenie oferowane przez Usługodawcę.
 • Uczestnik – każda osoba zgłoszona przez Usługobiorcę jako uczestnik Szkolenia; w szczególności sam Usługobiorca.
 • Usługi – usługi sprzedaży szkoleń online, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na stronach Portalu.
 • Usługobiorca – osoba lub firma, która korzysta z Usług oferowanych na Portalu przez Usługodawcę.
 • Usługodawca – Brass Willow Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-062) na Placu Solnym 15, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy – KRS 0000557976, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, NIP: 897-180-88-26, REGON: 36151570100000.

§3. Warunki realizacji Usług

 1. Zamówienia Usług mogą być składane w następujący sposób:
 • poprzez Formularz dostępny na Portalu,
 • pocztą elektroniczną na adres dostępny na Portalu,
 • telefonicznie pod numerem dostępnym na Portalu.
 1. Warunkiem realizacji zakupu Usługi jest podanie przez Usługobiorcę Danych do faktury i Danych Uczestnika. Usługodawca potwierdza przyjęcie Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 2. Informacje zawarte na Portalu w momencie składania Zamówienia – w szczególności: cena i termin Szkolenia – są wiążące dla Usługobiorcy i Usługodawcy.
 3. Informacje znajdujące się na Portalu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. Usługobiorca składając Zamówienie składa ofertę zakupu określonego Szkolenia. Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Usługobiorcę w odpowiedzi na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę.

 

§4. Płatności

 1. Ceny podane na Portalu są cenami netto, tj. nie zawierają 23% podatku VAT.
 2. Płatność odbywa się na podstawie faktury proforma, wystawionej przez Usługodawcę na podstawie Danych do faktury podanych przez Usługobiorcę.
 3. Dostępne metody płatności to tradycyjny przelew bankowy i płatność kartą płatniczą za pomocą serwisu PayU:
 • Płatności realizowane tradycyjnym przelewem bankowym dokonywane są na rachunek bankowy Usługodawcy numer: 43 1140 2004 0000 3802 7578 4165, tytułem: numer faktury proforma, odbiorca: Brass Willow Sp. z o.o., 50-062 Wrocław, Pl. Solny 15.
 • Płatności realizowane za pomocą serwisu PayU dokonywane są kartami płatniczymi Mastercard lub VISA.
 1. Za każde sprzedane Szkolenie Usługodawcawystawia fakturę VAT, fakturę zaliczkową lub fakturę końcową zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie księgowości.

 

§5. Rezygnacja z Usług

 1. Usługobiorca może zrezygnować ze Szkolenia informując o tym Usługodawcę drogą elektroniczną pod adresem kontakt@brasswillow.pl lub telefoniczną pod numerem podanym na Portalu.
 2. W przypadku rezygnacji Usługobiorcy ze Szkolenia do 14 dni przed Szkoleniem, Usługodawca zwraca wpłaconą kwotę w pełnej wysokości lub zalicza ją w poczet innego Szkolenia zgodnie z postanowieniem Usługobiorcy.
 3. W przypadku rezygnacji Usługobiorcy ze Szkolenia na mniej niż 14 dni przed Szkoleniem, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi, natomiast może być zaliczona w poczet innego szkolenia zgodnie z postanowieniem Usługobiorcy, jeśli Usługodawca wyrazi na to zgodę.
 4. W przypadku nieobecności Uczestnika na części lub całości Szkolenia bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji ze Szkolenia, opłata nie podlega zwrotowi ani zaliczeniu w poczet innych Szkoleń.
 5. Zwrot wpłaconej kwoty, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 odbywa się w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji o rezygnacji.
 6. W przypadku płatności tradycyjnym przelewem bankowym, Usługodawca dokonuje zwrotu przelewem na rachunek bankowy, z którego otrzymał płatność.
 7. W przypadku płatnością kartą płatniczą, Usługodawca dokonuje zwrotu bezpośrednio na kartę płatniczą Usługobiorcy.
 8. Usługobiorca ma możliwość zamiany Uczestnika Szkolenia bez konsekwencji finansowych.

 

§6. Ochrona danych osobowych

 1. Dane podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). W szczególności Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom.
 2. Składając Zamówienie Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę Danych w celu realizacji Zamówienia, przeprowadzenia Szkolenia, komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Uczestnikiem oraz w celach marketingowych.
 3. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

 

§7. Reklamacje

 1. Wszelkie skargi i reklamacje związane z realizacją Szkolenia należy kierować listownie na adres: Brass Willow Sp. z o.o., 50-062 Wrocław, Pl. Solny 15 lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@brasswillow.pl.
 2. Usługodawca rozpatrzy skargi i reklamacje w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem sytuacji, w których zaistnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Usługobiorcy.

 

§8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Portalu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Portalu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę.

 
Zwiń -

Masz jeszcze jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami