Łukasz Węgrzyn na AgileByExample2015

book

Wiedza | ORGANIZACJA

“Największym wyzwaniem pozostaje, żebyśmy wszyscy dobrze zrozumieli co znaczy zrobienie projektu w modelu zwinnym. Nie chodzi o to, żeby jakieś role nazwać nomenklatura scrumową albo agilową czy jakieś wydarzenia albo artefakty nazwać tak jak się nazywają w Scrumie, tylko, żeby realnie podejść do projektu w sposób możliwie elastyczny.” Łukasz Węgrzyn opowiada o budowaniu zwinnych umów dla zwinnych projektów.

Łukasz Węgrzyn opowiada o budowaniu zwinnych umów dla zwinnych projektów.

“Największym wyzwaniem pozostaje, żebyśmy wszyscy dobrze zrozumieli co znaczy zrobienie projektu w modelu zwinnym. Nie chodzi o to, żeby jakieś role nazwać nomenklatura scrumową albo agilową czy jakieś wydarzenia albo artefakty nazwać tak jak się nazywają w Scrumie, tylko, żeby realnie podejść do projektu w sposób możliwie elastyczny.” 

28–30 wrze­śnia miała miej­sce kon­fe­ren­cja AgileByExample2015. Rok wcze­śniej zna­la­zła się w pierw­szej dzie­siątce naj­lep­szych kon­fe­ren­cji Agile na świe­cie. ABE2015 to kil­ka­dzie­siąt pre­zen­ta­cji i dys­ku­sji zgru­po­wane w trzy ścieżki. Zespół, Pro­dukt, Zarzą­dza­nie. Pierw­szego dnia kon­fe­ren­cji odbyły się także warsz­taty, czyli ABE Dojo na któ­rych można było dosko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści praktyczne.

Brass Wil­low nie mogło tam zabrak­nąć! Byli­śmy nie tylko spon­so­rem kon­fe­ren­cji. Pojawiliśmy się wśród pre­le­gen­tów i pro­wa­dzą­cych poja­wili się Kate Ter­lecka, Beata Nowa­kow­ska i Paweł Feliński.

Zapro­si­li­śmy wie­lo­let­nich prak­ty­ków Agile do podzie­le­nia się swo­imi doświad­cze­niami i roz­wi­nęli tematy podej­mo­wane w ich wystąpieniach.

Najlepsze artykuły:

Powiązane artykuły, mogą Cię też zainteresować!

Scrum Guide Wytłumaczony - Co to jest Scrum?

Czym jest framework, czyli ramy postępowania? Nie jest to proces, mimo, że używa się często błędnego skrótu myślowego „p...

Czwarty element motywacji - o czym zapomniał Pink?

Tak naprawdę, to pieniądze motywują. Tylko w inny sposób. Stałe dostawy godziwego wynagrodzenia redukują stres. Bo nie t...

Ilustrowany Scrum Guide - darmowy e-book do ściągnięcia

Scrum: jest lekki, łatwy do zrozumienia i trudny w implementacji. Dlatego 7 listopada 2017 Jeff Sutherland i Ken Schwab...

Scrum 20 lat później: Gunther Verheyen na Scrum Days 2015

Prezentujemy pierwszy wywiad - rozmowę Pawła Felińskiego z Guntherem Verheyenem, współtwórcą programów szkoleniowych Scr...

Najlepsze artykuły: