Scrum Days 2015 Wywiady: cała szóstka!

book

Wiedza | PROCES

28-29 maja  w Warszawie odbyła się konferencja Scrum Days 2015, którą mieliśmy przyjemność współorganizować. Nie był to kolejny sztywny event.

Naszą misją było wzmocnienie obecności Scruma w Polsce i zaprezentowanie go w jego źródłowym kształcie. Postanowiliśmy pokazać Scruma w jego bezkompromisowej formie zaniepokojeni pojawiającymi się wokół produktami agile’opodobnymi, które jakkolwiek zapożyczają pewne elementy, ale nie przeszkadza im to być starym dobrym waterfallem. Walczymy o wartości Scruma. Walczymy o samoorganizację, podejście empiryczne, transparencję, otwartość, szacunek, odwagę, skupienie na celu i zaangażowanie.

Dlatego zaprosiliśmy wieloletnich praktyków Scruma, którzy mogli opowiedzieć tak o wyzwaniach jak i wartości jaką jest w stanie dostarczyć Scrum. Wśród prelegentów blisko 30 ekspertów. Z szóstką z nich przeprowadziliśmy wywiady rozwijające tematy podejmowane w wystąpieniach.

Guntherem Verheyen, współtwórca programów szkoleniowych Scrum.org diagnozował w rozmowie z Pawłem Felińskim stan Scruma po 20 latach istnienia.

Nick Obolensky w rozmowie z Pawłem Felińskim opowiada czym jest prawdziwe przywództwo, jak sprzedać Scruma szefom dużych organizacji i czego musi się nauczyć (i oduczyć) dobry przywódca.

Czym jest prawdziwe przywództwo? Jak sprzedać Scruma kadrze kierowniczej dużych organizacji? Co tak właściwie powinien robić dobry przywódca (a czego nie)?

Jak prze­pro­wa­dzić udaną trans­for­ma­cję?  Co robić kiedy wszyst­kie spraw­dzone stra­te­gie nie dają spo­dzie­wa­nych rezul­ta­tów? Ile osób jest w sta­nie sku­tecz­nie pro­du­ko­wać inkre­ment? Gdzie szu­kać war­to­ści? San­dra Roijak­kers i Cesa­rio Ramos opo­wia­dają fascy­nu­jąca histo­rię ska­lo­wa­nia Scruma w Thalesie.

Wszystko czego chcie­li­ście dowie­dzieć się o coachingu zespo­ło­wym, ale potrze­bo­wa­li­ście dobrego coacha, żeby zapytać.

Inga Bie­liń­ska w roz­mo­wie z Beatą Nowa­kow­ską zdra­dza czym coaching zespo­łowy jest, jak prze­biega, jakie są jego koszty a jakie  korzy­ści może przy­nieść. Tłu­ma­czy też trudną sztukę wła­ści­wego momentu: kiedy przy­cho­dzi wła­ściwy moment, żeby coacho­wać zespół? Kiedy się for­muje? Sztur­muje? Nor­muje?

Co pora­dzić komuś kto umiera na zapa­le­nie płuc ale koniecz­nie chce lekar­stwo na chore kolano? Jak roz­ma­wiać z klien­tami by wydo­być z nich ich realne potrzeby? Jak okre­ślić baro­metr suk­cesu i uni­kać porażki? Dla­czego przed­się­biorca musi być tak lwem jak i czło­wie­kiem pokory? Anna Zarudzka w roz­mo­wie z Paw­łem Feliń­skim tłu­ma­czy mię­dzy innymi jak zro­zu­mieć czego potrze­buje a czego chce klient?  Zdra­dza też czego muszą nauczyć się wszy­scy mło­dzi przedsiębiorcy.

 Czym jest efekt Lucy­fera? Jak unik­nąć budo­wa­nia złych zespo­łów z dobrych ludzi? Jak dopa­so­wać sys­tem do celów, które chcemy osią­gnąć? Jak nauczyć kadrę kie­row­ni­czą, że coraz bar­dziej zło­żone pro­blemy wyma­gają nowych, swo­bod­niej­szych stra­te­gii? O tym wszyst­kim opo­wiada Peter Götz w roz­mo­wie z Beatą Nowa­kow­ską. Zdra­dza też, dla­czego warto prze­ana­li­zo­wać suk­ces Spo­tify i co powin­ni­śmy szybko prze­czy­tać, jeśli szu­kamy twar­dych danych prze­ma­wia­ją­cych za Scrumem.