Tim Ottinger na AgileByExample2015

book

Wiedza | ORGANIZACJA

“Programiści wykonują pracę polegającą na myśleniu, jak testerze czy kierownicy, i wszyscy podlegamy systemowi przyzwoleń, czy się czegoś nauczymy, czy zdobędziemy nowe umiejętności i rozwiniemy nasze talenty zależy od tego czy czujemy, że mamy na to przyzwolenie.” Tim Ottinger opowiada dlaczego przyzwolenie jest supermocą menedżera i dlaczego należy ufać swoim zespołom.

Tim Ottinger opowiada dlaczego przyzwolenie jest supermocą menedżera i dlaczego należy ufać swoim zespołom.

“Programiści wykonują pracę kreatywną, tak samo jak testerze czy kadra zarządzająca, i wszyscy podlegamy systemowi przyzwoleń. Czy się czegoś nauczymy, czy zdobędziemy nowe umiejętności i rozwiniemy nasze talenty zależy od tego czy czujemy, że mamy na to przyzwolenie.” 

28–30 wrze­śnia miała miej­sce kon­fe­ren­cja AgileByExample2015. Rok wcze­śniej zna­la­zła się w pierw­szej dzie­siątce naj­lep­szych kon­fe­ren­cji Agile na świe­cie. ABE2015 to kil­ka­dzie­siąt pre­zen­ta­cji i dys­ku­sji zgru­po­wane w trzy ścieżki. Zespół, Pro­dukt, Zarzą­dza­nie. Pierw­szego dnia kon­fe­ren­cji odbyły się także warsz­taty, czyli ABE Dojo na któ­rych można było dosko­na­lić swoje umie­jęt­no­ści praktyczne.

Brass Wil­low nie mogło tam zabrak­nąć! Byli­śmy nie tylko spon­so­rem kon­fe­ren­cji. Pojawiliśmy się wśród pre­le­gen­tów i pro­wa­dzą­cych poja­wili się Kate Ter­lecka, Beata Nowa­kow­ska i Paweł Feliński.

Zapro­si­li­śmy wie­lo­let­nich prak­ty­ków Agile do podzie­le­nia się swo­imi doświad­cze­niami i roz­wi­nęli tematy podej­mo­wane w ich wystąpieniach.

Najlepsze artykuły:

Powiązane artykuły, mogą Cię też zainteresować!

5 (6*) form władzy według Frencha i Ravena

Jeśli ktoś ma nad nami władzę to, spełnimy jego prośbę. Na przykład: “Zrób mi kawę”. Jeśli ją zrobimy, znaczy że ta dana...

Andrzej Blikle na AgileByExample2015

“Najważniejsze jest zdobycie autentycznego zaufania waszych ludzi - muszą czuć się partnerami firmy. Jednak aby zdobyć z...

" Model Spotify " – lekcja transplantologii

Nie wprowadzajcie tak zwanego “Modelu Spotify”. Inspirujcie się tym, jaką kulturę ma Spotify, bo to bardzo dobry przykła...

Po co my to wszystko robimy? - Zwinne cele

Tak więc idąc tropem Simona Sinek, najlepsze wyniki mamy szansę osiągnąć wtedy, gdy zaczniemy od prostego pytania - po c...

Najlepsze artykuły: