Diagnostyka i badania zwinnej organizacji

image

Badanie diagnostyczne

Agile nie jest celem sam w sobie, a jedynie narzędziem do osiągnięcia celów biznesowych organizacji. Dobrze rozumiana i zainstalowana zwinność pozwala na częste i szybsze dostarczanie produktów o najwyższej jakości, co otwiera drogę do zwiększenia przewagi konkurencyjnej i odniesienia sukcesu na rynku.

Celem proponowanej przez nas diagnozy jest zbadania potencjału organizacji w zakresie zastosowania praktyk zwinnego rozwoju oprogramowania. Analiza ta prowadzona jest na wszystkich polach działalności pionu IT i dotyka zagadnień biznesu, struktur, procedur, kultury i jakości.

Badanie składa się z analizy dokumentów, oceny kultury organizacyjnej oraz rekonesansu jednego z naszych ekspertów w siedzibie Klienta. Po zakończeniu tych działań sporządzamy pisemny raport z badania i przedstawiamy go wraz z omówieniem.

Przed rozpoczęciem diagnozy podpisujemy NDA. 

image

Analiza dokumentów

Przed planowaną wizytą w siedzibie firmy poprosimy o udostępnienie schematu struktury organizacyjnej firmy oraz ścieżek raportowania. Dodatkowo w dowolnym momencie potrzebne nam będą – w miarę możliwości/istnienia :

 • wskaźniki używane na bieżąco w produktach rozwijanych przez organizację (w szczególności lead time, cycyle time, time-to-learn oraz okres stabilizacji),
 • biznesowe otoczenie produktów (model biznesowy, propozycja wartości, zmiany kosztów dewelopmentu w czasie, trendy defektów oraz długu technicznego)
 • raporty dotyczące jakości,
 • wyniki ankiet badania kultury organizacyjnej i zaangażowania pracowników (jeśli są przeprowadzane okresowo,
 • dokumentów określających standardy organizacyjne dotyczące procesu, metod i narzędzi wytarzania produktów,
 • Backlogów Produktów i Sprintów, w miarę możliwości do 12 miesięcy wstecz

Ich analiza dostarczy informacji o procesie wytwórczym, które zestawione z danymi zebranymi na żywo, pozwolą na uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji.

Ocena kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna ma niezmiernie duże znaczenie w procesie formowania się nowych praktyk w firmie. Dlatego tak ważna jest jej ocena. Badanie kultury organizacyjnej prowadzimy w formie krótkiej elektronicznej ankiety rozsyłanej do wszystkich lub wybranych pracowników organizacji (do ustalenia po zapoznaniu się ze strukturą organizacyjną firmy). Ankieta jest anonimowa, jednak pogrupowana zespołami i organizacjami, co pozwala na zaobserwowanie subtelnych różnic, które często dostarczają kluczowych informacji.

Badanie przeprowadzamy instrumentem OCAI (opisany poniżej w sekcji Rekomendowanych Narzędzi)

Jeśli wyniki takiego badania opartego o framework Competing Values istnieją, chętniej skorzystamy z ich wyników. 

image
image

Rekonesans w siedzibie firmy

Badanie w siedzibie firmy będzie trwa kilka dni roboczych i służy przede wszystkim spotkaniom i rozmowom naszych ekspertów z wybranymi pracownikami każdego szczebla organizacji:

 • CEO/CTO/CFO,
 • dyrektorzy, kierownicy liniowi, kierownicy projektu, kierownicy produktu,
 • zespoły wytwórcze,
 • klienci lub użytkownicy produktów.

Dodatkowo dokonamy obserwacji nieuczestniczącej zdarzeń w zespołach (najchętniej Daily Scrum każdego z nich i dodatkowo 3 wybrane inne zdarzenia) oraz przestrzeni pracy.

Z osobami na stanowiskach funkcyjnych (Product Owner, Scrum Master, menedżer liniowy) zostaną przeprowadzone wywiady strukturyzowane, natomiast z zespołami będzie przeprowadzona otwarta dyskusja. 

Narzędzia badawcze

Metodologia badań

W naszym badaniu stosujemy następujące narzędzia:

Anonimowe badania ankietowe – krótkie badania przeprowadzane na platformie SurveyMonkey obejmujące co najmniej reprezentatywną grupę badanej populacji. Rekomendujemy minimum 50% osób, optimum to 70%.

Wywiady strukturyzowane – wywiady, podczas których badacz wyszukuje w wypowiedziach udzielającego wywiadu konkretnych informacji i odczuć. Ponieważ u każdej badanej osoby wyszukiwane elementy są takie same, wyniki takich wywiadów nadają się do analizy liczbowej.

Wywiady otwarte – jest to otwarta rozmowa, w której doświadczony badacz wyszukuje elementów wpływających na efektywność pracy. Otwarta forma pozwala na zaobserwowanie obszarów specyficznych dla danej organizacji oraz poznanie odczuć osób w firmie na najważniejsze dla nich tematy.

Obserwacja nieuczestnicząca – jest to obserwacja, w której badacz nie zadaje pytań i nie uczestniczy w żaden inny sposób w zdarzeniu, którego jest świadkiem. Warto wiedzieć, że w polskiej kulturze narodowej obserwacja całkowicie nieuczestnicząca nie jest możliwa, ponieważ każda obecność badacza zmienia zachowanie obserwowanych. Jednak badacz wie, jak ten efekt zminimalizować.

Raport z badania i prezentacja danych

W ciągu tygodnia po zakończonym badaniu przygotujemy pisemny raport z badania i umówimy się na spotkanie, podczas którego zaprezentujemy, omówimy i przekażemy jego wyniki. Do raportu zostaną dołączone szczegółowe wyniki wszystkich badań ankietowych. Na życzenie udostępniamy również surowe dane.

W raporcie pojawią się następujące dane:

 • Wyniki ankiet zagregowane na bazie struktury organizacyjnej i ścieżek raportowania
 • Komentarze i wnioski osoby przeprowadzającej badanie na miejscu oraz analizującej dane
 • Analiza nieścisłości
 • Mocne strony organizacji
 • Lista obszarów do pogłębionego badania

Dane te, zostaną również przeniesione do formatu prezentacji, aby można je było łatwo przedstawić interesariuszom badania. 

Testy ankiet

Masz pytania dotyczące diagnostyki i badań?

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping

ZAPYTAJ O SZKOLENIE DEDYKOWANE

ZAREZERWUJ TERMIN SZKOLENIA