Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki świadczenia Usług Szkoleniowych przez Brass Willow Sp. z o.o., organizowanych za pośrednictwem Portalu internetowego dostępnego pod adresem http://www.brasswillow.pl lub http://www.brasswillow.com.
 2. Organizatorem Usług Szkoleniowych jest Brass Willow Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-052), ul. Plac Solny 15, NIP: 897-180-88-26, REGON: 361515701, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000557976, e-mail: kontakt@brasswillow.pl, nr tel.: +48 881 222 935.

Zwiń -
§ 2 DEFINICJE

 • Dane – wszystkie dane niezbędne do realizacji Usług podane przez Usługobiorcę, w szczególności: nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP, adres poczty elektronicznej i numer telefonu oraz imiona, nazwiska i adresy poczty elektronicznej każdego zgłaszanego Uczestnika. W przypadku gdy Usługobiorca jest osobą fizyczną zamiast nazwy firmy i adresu siedziby firmy do Danych należą imię, nazwisko i adres zamieszkania Usługobiorcy.
 • Formularz – formularz umieszczony w Portalu służący do zakupu Usługi Szkoleniowej.
 • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Portal – system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę, stanowiący platformę informacyjną dotyczącą Usługodawcy i świadczonych przez niego Usług dostępny pod adresem URL http://brasswillow.pl lub http://brasswillow.com lub pod każdym adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tych adresów URL.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Usługa Szkoleniowa/Szkolenie – oznacza ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Szkolenia, a obejmującym m. in. rejestrację Uczestników, korespondencję, przygotowanie materiałów szkoleniowych, realizację przekazu treści merytorycznych oraz inne elementy określone w opisie szkolenia umieszczonego na Portalu oraz w e-mailu skierowanym do uczestnika szkolenia.
 • Szkolenie zamknięte – Szkolenie przeznaczone dla ściśle określonej grupy Uczestników, reprezentujących najczęściej jeden podmiot, którego warunki są ustalane indywidualnie pomiędzy Usługodawcą a reprezentantem podmiotu.
 • Uczestnik – osoba zgłoszona do korzystania z Usług Szkoleniowych.
 • Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadającaosobowości prawnej, która korzysta z Portalu i/lub która dokonała zakupu Usług Szkoleniowych.
 • Usługodawca/Organizator – Brass Willow Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-062) na Placu Solnym 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000557976, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, NIP: 897-180-88-26, REGON: 361515701, e-mail: kontakt@brasswillow.pl, nr tel.: +48 881 222 935.

Zwiń -
§ 3 WARUNKI REALIZACJI USŁUG

 1. Warunkiem korzystania z Portalu i zawarcia za jego pośrednictwem umowy świadczenia Usług Szkoleniowych jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Usługobiorca poprzez zaznaczenie widocznego polaskłada oświadczenie, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte, oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych.
 2. Zamówienie Usług Szkoleniowych odbywa się za pośrednictwem Portalu poprzez zawarcie umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
 3. Zamówienia Usług Szkoleniowych mogą być składane w następujący sposób:
  • poprzez Formularz dostępny na Portalu,
  • pocztą elektroniczną na adres dostępny na Portalu (w przypadku szkoleń zamkniętych),
  • telefonicznie pod numerem dostępnym na Portalu (w przypadku szkoleń zamkniętych).
 4. Zgłoszenie zamówienia na uczestnictwo w Szkoleniu odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego umieszczonego na Portalu. Zgłoszenia Usługobiorcówsą przyjmowane najpóźniej do jednego dnia roboczego przed rozpoczęciem Szkolenia.
 5. W celu zakupu Usługi Szkoleniowej, Usługobiorca powinien wybrać Szkolenie, w jakim ma zamiar uczestniczyć, a następnie wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny dostępny na Portalu w zakładce SZKOLENIA., wskazując niezbędne Dane.
 6. Usługodawca potwierdza przyjęcie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługodawca ma prawo, bez podania przyczyny, odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 7. W przypadku zgłoszenia za pomocą formularza rejestracyjnego przez Usługobiorcę kilku uczestników Szkolenia, Organizator skontaktuje się z Usługobiorcą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej celem ustalenia indywidualnych warunków umowy świadczenia Usług Szkoleniowych.
 8. Informacje znajdujące się na Portalu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 9. Usługobiorca,składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na Portalu,składa ofertę zakupu określonego Szkolenia na warunkach zawartych w jego opisie. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przezUsługobiorcęw odpowiedzi na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę.

Zwiń -
§ 4 PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane na Portalu są cenami netto, tj. nie zawierają 23% podatku VAT.
 2. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego, Uczestnik dokonuje zapłaty ceny za Szkolenie w jeden z wybranych przez siebie sposobów: w momencie składania zamówienia za pośrednictwem systemu PayU lub po otrzymaniu na adres e-mail faktury proforma, wystawionej przez Usługodawcę za podstawie Danych i odnośnika do dokonania płatności za pośrednictwem systemu Paypal lub tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek wskazany na fakturze proforma w terminie 14 dni od jej otrzymania, nie później niż w dniu Szkolenia.
 3. Płatności realizowane za pomocą serwisu PayU przy użyciu kart płatniczych dokonywane są kartami płatniczymi Mastercard lub VISA.
 4. Za wykonane usługi Usługodawcawystawia fakturę VAT, fakturę zaliczkową lub fakturę końcową zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie księgowości.

Zwiń -
§ 5 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z Portalu jest spełnienie następujących wymagań:
  • posiadanie dostępu do sieci Internet oraz przeglądarka obsługującą pliki cookies, a także dostęp do konta poczty elektronicznej;
  • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa (włączony javascript) Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 6, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 2, lub Chrome w wersji nie starszej niż 1 lub inna w której poprawnie działać będzie formularz rejestracyjny.
 2. Usługodawca nie zapewnia warunków technicznych wskazanych w ust. 1. Usługobiorca ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).

Zwiń -
§ 6 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować na adres e-mail: kontakt@brasswillow.pl lub przesyłać listem poleconym na adres Organizatora – BrassWillow Sp. z o.o., ul. Plac Solny 15, 50-052 Wrocław niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • oznaczenie Usługobiorcy – wskazanie jego Danychoraz Danych osoby upoważnionej do reprezentowania Usługobiorcy w związku ze złożoną reklamacją),
  • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
  • żądanie Usługobiorcy.
 3. Usługodawca rozpoznaje reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Usługobiorcę o sposobie dalszego postępowania na adres podany w zgłoszeniu.
 4. Jeżeli w ciągu 14 dni Usługodawca nie ustosunkuje się do żądań Usługobiorcy, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

Zwiń -
§ 7 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

 1. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu należy zgłosić Usługodawcy na adres e-mail kontakt@brasswillow.pl, telefonicznie lub listem poleconym na adres: BrassWillow Sp. z o.o., ul. Plac Solny 15, 50-052 Wrocław.
 2. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia do 14 dni przed Szkoleniem, Usługodawca zwraca wpłaconą kwotę w pełnej wysokości lub zalicza ją w poczet innego Szkolenia zgodnie z postanowieniem Usługobiorcy.
 3. W przypadku rezygnacji Usługobiorcy ze Szkolenia na mniej niż 14 dni przed Szkoleniem, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi, natomiast może być zaliczona w poczet innego Szkolenia zgodnie z postanowieniem Usługobiorcy, jeśli Usługodawca wyrazi na to zgodę.
 4. W przypadku nieobecności Uczestnika na części lub całości Szkolenia bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji ze Szkolenia, opłata nie podlega zwrotowi ani zaliczeniu w poczet innych Szkoleń.
 5. Zwrot wpłaconej kwoty, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 odbywa się w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji o rezygnacji.
 6. Zleceniodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Usługobiorca ma możliwość zamiany Uczestnika Szkolenia bez konsekwencji finansowych.

Zwiń -
§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Konsument ma możliwość odstąpienia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów od zawartej z Usługodawcą umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu do jego odstąpienia.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Usługodawcy możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie na adres: BrassWillow Sp. z o.o., ul. Plac Solny 15, 50-052 Wrocław lub wysłane w formie elektronicznej na adres: kontakt@brasswillow.pl.
 4. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Zwrot płatności nastąpi w sposób określony w §7 ust. 6 Regulaminu.

Zwiń -
§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Przy składaniu zamówienia Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swoich danych osobowych w celu świadczenia przez niego usług. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę może uniemożliwić zawarcie umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w celu zawarcia umowy o świadczenie Usług Szkoleniowychoraz w przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę odrębnej zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Usługobiorcy informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 5. Wszystkie zbierane przez Usługodawcę dane osobowe chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 6. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Usługobiorca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych i ich usunięcia.
 7. Dane Usługobiorców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zwiń -
§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Portalu i dotyczy umów zawartych od tego dnia.
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę.
 3.  Usługodawca uprzedza i zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanych Szkoleńze względu na zaistnienie okoliczności, za które Usługodawca winy nie ponosi (np. choroba Wykładowcy, wypadek komunikacyjny, awaria, przyczyny losowe, problemy natury technicznej i organizacyjnejniezależne od Organizatora etc.)
 4. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Usługodawcy Szkolenie nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie – zmiana terminu Szkolenia nie stanowi zmiany umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych. O zmianie terminu i nowym terminie Szkolenia Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą e-mailową. Niniejsze postanowienie nie stosuje się wobec Konsumentów. Konsument jest uprawniony do otrzymania zwrotu wpłaconych wcześniej środków za udział w Szkoleniu.
 5. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Usługobiorcom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 6.  Uczestnicy Szkolenia zobowiązani są do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych bez zgody prowadzącego.
 7.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Uczestników na skutek wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie Szkolenia.
 8.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników szkody rzeczowe lub osobowe związane z ich udziałem w Szkoleniu i/lub pobytem w hotelu podczas trwania Szkolenia i/lub dojazdem na Szkolenie.
 9. Usługobiorcy są zobowiązani do korzystania ze strony Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Portalu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 10. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Portalu były na najwyższym poziomie, jednakże Usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Portalu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Portalu.
 11. Usługobiorca akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie statystyk swojej obecności i aktywności w Portalu. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Usługobiorców.
 12. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Portal korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Usługobiorca może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki tak, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Portalu. Zapisywanie plików cookies na urządzeniu Usługobiorcy, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.
 13. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy a Usługobiorcą, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 14. Usługobiorca będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 15.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 16. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego.
 17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.04.2017r. i dotyczy umów zawartych od tej daty.
 18. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego.
 19. Niniejszy regulamin został sporządzony w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W przypadku rozbieżności wiążąca jest polska wersja językowa.

Zwiń -