Scrum Days 2015 Wywiady: cała szóstka!

Spis Treści

Scrum Days 2015 Wywiady: cała szóstka!

28-29 maja  w Warszawie odbyła się konferencja Scrum Days 2015, którą mieliśmy przyjemność współorganizować. Nie był to kolejny sztywny event.

Naszą misją było wzmocnienie obecności Scruma w Polsce i zaprezentowanie go w jego źródłowym kształcie. Postanowiliśmy pokazać Scruma w jego bezkompromisowej formie zaniepokojeni pojawiającymi się wokół produktami agile’opodobnymi, które jakkolwiek zapożyczają pewne elementy, ale nie przeszkadza im to być starym dobrym waterfallem. Walczymy o wartości Scruma. Walczymy o samoorganizację, podejście empiryczne, transparencję, otwartość, szacunek, odwagę, skupienie na celu i zaangażowanie.

Dlatego zaprosiliśmy wieloletnich praktyków Scruma, którzy mogli opowiedzieć tak o wyzwaniach jak i wartości jaką jest w stanie dostarczyć Scrum. Wśród prelegentów blisko 30 ekspertów. Z szóstką z nich przeprowadziliśmy wywiady rozwijające tematy podejmowane w wystąpieniach.

Guntherem Verheyen, współtwórca programów szkoleniowych Scrum.org diagnozował w rozmowie z Pawłem Felińskim stan Scruma po 20 latach istnienia.

https:/nas/content/live/brasswillow/www.youtube.com/watch?v=YZ1ir9Zdt6g

Nick Obolensky w rozmowie z Pawłem Felińskim opowiada czym jest prawdziwe przywództwo, jak sprzedać Scruma szefom dużych organizacji i czego musi się nauczyć (i oduczyć) dobry przywódca.

Czym jest prawdziwe przywództwo? Jak sprzedać Scruma kadrze kierowniczej dużych organizacji? Co tak właściwie powinien robić dobry przywódca (a czego nie)?

https:/nas/content/live/brasswillow/www.youtube.com/watch?v=FsyfDxAXX7g

Jak prze­pro­wa­dzić udaną trans­for­ma­cję?  Co robić kiedy wszyst­kie spraw­dzone stra­te­gie nie dają spo­dzie­wa­nych rezul­ta­tów? Ile osób jest w sta­nie sku­tecz­nie pro­du­ko­wać inkre­ment? Gdzie szu­kać war­to­ści? San­dra Roijak­kers i Cesa­rio Ramos opo­wia­dają fascy­nu­jąca histo­rię ska­lo­wa­nia Scruma w Thalesie.

https:/nas/content/live/brasswillow/www.youtube.com/watch?v=bcj41LMXjlQ

Wszystko czego chcie­li­ście dowie­dzieć się o coachingu zespo­ło­wym, ale potrze­bo­wa­li­ście dobrego coacha, żeby zapytać.

Inga Bie­liń­ska w roz­mo­wie z Beatą Nowa­kow­ską zdra­dza czym coaching zespo­łowy jest, jak prze­biega, jakie są jego koszty a jakie  korzy­ści może przy­nieść. Tłu­ma­czy też trudną sztukę wła­ści­wego momentu: kiedy przy­cho­dzi wła­ściwy moment, żeby coacho­wać zespół? Kiedy się for­muje? Sztur­muje? Nor­muje?

https:/nas/content/live/brasswillow/www.youtube.com/watch?v=01VJkjud6F8

Co pora­dzić komuś kto umiera na zapa­le­nie płuc ale koniecz­nie chce lekar­stwo na chore kolano? Jak roz­ma­wiać z klien­tami by wydo­być z nich ich realne potrzeby? Jak okre­ślić baro­metr suk­cesu i uni­kać porażki? Dla­czego przed­się­biorca musi być tak lwem jak i czło­wie­kiem pokory? Anna Zarudzka w roz­mo­wie z Paw­łem Feliń­skim tłu­ma­czy mię­dzy innymi jak zro­zu­mieć czego potrze­buje a czego chce klient?  Zdra­dza też czego muszą nauczyć się wszy­scy mło­dzi przedsiębiorcy.

https:/nas/content/live/brasswillow/www.youtube.com/watch?v=5GhZuyQEXA8

 Czym jest efekt Lucy­fera? Jak unik­nąć budo­wa­nia złych zespo­łów z dobrych ludzi? Jak dopa­so­wać sys­tem do celów, które chcemy osią­gnąć? Jak nauczyć kadrę kie­row­ni­czą, że coraz bar­dziej zło­żone pro­blemy wyma­gają nowych, swo­bod­niej­szych stra­te­gii? O tym wszyst­kim opo­wiada Peter Götz w roz­mo­wie z Beatą Nowa­kow­ską. Zdra­dza też, dla­czego warto prze­ana­li­zo­wać suk­ces Spo­tify i co powin­ni­śmy szybko prze­czy­tać, jeśli szu­kamy twar­dych danych prze­ma­wia­ją­cych za Scrumem.

https:/nas/content/live/brasswillow/www.youtube.com/watch?v=d6ePt6Yva-w

Podziel się wpisem:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

O Autorze wpisu:

Zobacz również

Shopping cart

0

No products in the cart.

ZAPYTAJ O SZKOLENIE DEDYKOWANE

ZAREZERWUJ TERMIN SZKOLENIA