POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
BRASS WILLOW.PL 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego brasswillow.pl jest Brass Willow Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000557976, NIP: 8971808826, REGON: 361515701, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: pl. Solny 15, 50-062 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@brasswillow.pl, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie „Usługodawcą”. 
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO. 
 3. Niniejsza Polityka prywatności określa w szczególności zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. 

§2 
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH 

Cel przetwarzania i podstawa prawna 

 1. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach: 
  a) Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 
  b) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
  c) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego; 
  d) Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. 
 2. Przetwarzanie przez nas danych osobowych wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w ust. 1 powyżej. 
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Serwisu brasswillow.pl w przypadku: 
  a) Wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy). Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. 
  b) Marketing bezpośredni – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora). Dane osobowe są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż prze okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. 
  c) Marketing -art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. 
  d) Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. 
  e) Kontakty pomiędzy nami a osobą kierującą do nas korespondencję – Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres miesiąca po zakończeniu korespondencji lub kontaktów z Usługobiorcą. 
  f) Korzystanie z Serwisu oraz zapewnienie jej prawidłowego działania – artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu Serwisu. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. 
  g) Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Serwisie – Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Serwisie celem poprawy funkcjonowania Serwisu i zwiększenia sprzedaży Produktów. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. 

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych. W przypadku: 

 1. Rejestracji za pomocą formularza kontaktowego oraz subskrypcji bezpłatnego newslettera, Usługobiorca podaje: 
  a) Imię i nazwisko, 
  b) Adres e-mail, 
  c) Telefon.
 2. Zamówienia płatnej usługi w Serwisie Usługobiorca będący osobą prywatną podaje: 
  a) Imię i nazwisko 
  b) Adres, 
  c) Telefon 
  d) Adres e-mail. 
 3. Zamówienia płatnej usługi w Serwisie Usługobiorca będący przedsiębiorstwem podaje: 
  a) Nazwę przedsiębiorstwa, 
  b) Adres, 
  c) NIP, 
  d) Telefon, 
  e) Adres e-mail, 
  f) PESEL. 

Okres archiwizacji danych osobowych 

 1. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez administratora: 
  a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. 
  b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. 
 2. Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego 
 3. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. 
 4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne. 
 5. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile Usługobiorca wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. 
 6. Usługobiorca ma prawo w każdej chwili do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych zakresie, o którym mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu, do udzielenia informacji o sposobach i zakresie profilowania danych osobowych oraz prawo do usunięcia, ograniczenia, poprawienia, sprostowania oraz przekazania innemu podmiotowi danych osobowych. 
 7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 
  a) Przetwarzane zgodnie z prawem, 
  b) Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 
  c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

§ 
UDOSTĘPNIANE DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). 
 2. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednakże brak zgody spowoduje wykluczenie z procesu zakupu biletu. 
 3. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego do następujących podmiotów: 
  a. Advanced Development Methods Inc – w oparciu o umowę przetwarzania danych osobowych – w interesie Uczestnika celem uzyskania przez niego dokumentu – Certyfikatu Professional Scrum – dane Uczestników 
  b. Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską – dane Uczestników, Usługobiorców oraz dane osób działających w imieniu Usługobiorców. 

§ 
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy: 
  a) Dostęp do danych – art. 15 RODO 
  b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO 
  c) Usunięcie danych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO 
  d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO Usługobiorca ma prawo żądać ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie. 
  e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO W tym celu należy skontaktować się z Administratorem, podając nazwę i adres podmiotu, do którego mają być przekazane dane oraz ich zakres. Przekazania nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu tego żądania przez Usługobiorcę.
  f) Sprzeciw – art. 21 RODO Usługobiorca ma prawo wyrazić sprzeciw co do przetwarzania swoich danych zarówno w całości, jak i we wskazanym przez niego zakresie. 
  g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili odwołana bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć cofnięcia zgody tylko na określony cel albo wszystkich celów przetwarzania danych osobowych. 
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kotnakt@brasswillow.pl lub skierować żądanie pisemnie na adres: pl. Solny 15, 50-062 Wrocław. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji dotyczących przedmiotu żądania, w szczególności określenie uprawnienia, z którego Usługobiorca chce skorzystać, zgodnie z pkt 2 niniejszego paragrafu oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie wniosku przez Administratora. 
 4. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia (pkt 6 niniejszego paragrafu) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. 
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 6. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) na podst. art 17 ust. 1 i 2 RODO nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do: 
  a) Korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, 
  b) Wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, 
  c) Z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO, 
  d) Do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1 art 17 RODO, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
  e) Do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

§ 
PLIKI “COOKIES” 

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”. 
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 3. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Serwisu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej. 
 4. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „seryjne” oraz „stałe”: 
  a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony). 
  b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę. 
 5. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony. Szczegółowo pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
  a) Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. 
  b) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 
  c) Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. 
 6. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. 
 8. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu. 

§ 
PRAWA AUTORSKIE 

 1. Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność Brass Willow Sp. z o. o. lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych. 
 2. Pojedyncze dokumenty publikowane w Serwisie przez Brass Willow Sp. z o. o. mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami. 

§ 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 
 3. Administrator posiada stosowną umowę powierzenia (danych osobowych) zawartą np. z GetResponse po to, aby wysyłać newslettery. Dane użytkowników są przechowywane i zabezpieczone hasłem na koncie założonym na platformie GetResponse. 
 4. Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do produktów, artykułów i innych materiałów związanych z Serwisem mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis nie ma możliwości zabezpieczenia swych odbiorców przed osobami prywatnymi lub firmami, które dane te wykorzystają do przesyłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności. 
 5. Administrator dołożył wszelkich starań, by informacje w Serwisie były jak najbardziej prawidłowe, jednakże Brass Willow Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za jej treść. Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy w pisowni. 
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

Shopping cart

0

No products in the cart.

ZAPYTAJ O SZKOLENIE DEDYKOWANE

ZAREZERWUJ TERMIN SZKOLENIA