REGULAMIN SERWISU
BRASSWILLOW.PL 

 §1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Serwis internetowy działający pod adresem brasswillow.pl prowadzony przez Brass Willow Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000557976, NIP: 8971808826, REGON: 361515701, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: pl. Solny 15, 50-062 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@brasswillow.pl. 
 2. Serwis brasswillow.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną przez Serwis brasswillow.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu brasswillow.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta określonego Produktu jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. 
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

 §2 
DEFINICJE 

Na potrzeby Regulaminu ustala się następujące definicje: 

 1. Dane– wszystkie dane niezbędne do realizacji Usług podane przez osobę działającą w imieniu Usługobiorcy dotyczące Usługobiorcy, osoby działającej w jej imieniu oraz Uczestników szkoleń przetwarzane w zakresie, w celu oraz na zasadach uregulowanych w §9 Regulaminu, 
 2. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu, umożliwiający kontakt z Usługodawcą. 
 3. Formularz zamówienia – formularz umieszczony w Portalu służący do zakupu Usługi Szkoleniowej. 
 4. Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 
 5. Konsument– osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 6. Serwis – system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę, stanowiący platformę informacyjną dotyczącą Usługodawcy i świadczonych przez niego Usług dostępny pod adresem URL https:/brasswillow.wpengine.com lub http:/nas/content/live/brasswillow/brasswillow.com lub pod każdym adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tych adresów URL. 
 7. Produkt – usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą. 
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 
 9. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -Dz. Urz. UE L 119, s.1). 
 10. Usługa Szkoleniowa/Szkolenie – oznacza ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Szkolenia, a obejmującym m. in. rejestrację Uczestników, korespondencję, przygotowanie materiałów szkoleniowych, realizację przekazu treści merytorycznych oraz inne elementy określone w opisie szkolenia umieszczonego na Portalu oraz w e-mailu skierowanym do Uczestnika szkolenia. 
 11. Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą. 
 12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu. 
 13. Szkolenie zamknięte– Szkolenie przeznaczone dla ściśle określonej grupy Uczestników, reprezentujących najczęściej jeden podmiot, którego warunki są ustalane indywidualnie pomiędzy Usługodawcą a reprezentantem podmiotu. 
 14. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca lub mająca zamiar brać udział w Szkoleniu, niezależnie od formy zgłoszenia jej uczestnictwa. 
 15. Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu i/lub która dokonała zakupu Usług Szkoleniowych. 
 16. Usługodawca/Organizator– Brass Willow Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-062) na Placu Solnym 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000557976, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, NIP: 897-180-88-26, REGON: 361515701, e-mail: kontakt@brasswillow.pl, nr tel.: +48 881 222 
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 

 §3 
RODZAJ I ZAKRES USŁUG 

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 
  a) Zawieranie Umów Sprzedaży Usługi Szkoleniowej 
  b) Subskrypcji bezpłatnego newslettera 
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie oraz w ewentualnej Umowie podpisanej z Klientem. 
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów. 

 §4 
WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY 

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. 
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i stanowi cenę netto (bez VAT 23%). 
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. 
 4. Zamówienia Produktów można składać po akceptacji Regulaminu: 
  a) Poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis www.brasswillow.pl) – 24 godziny na dobę, 
  b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@brasswillow.pl 
  c) Telefonicznie pod numerem dostępnym w Serwisie. 
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży: 
  a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami. 
  b) Po złożeniu Zamówienia Usługodawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. 
  c) Przyjęcie Zamówienia powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. 
  d) Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. 
  e) Potwierdzenie realizacji Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera: 
  I. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, 
  II. Niniejszy Regulamin. 
  f) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 5 lit. e) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą. 
 6. Realizacja usługi będącej przedmiotem Zamówienia następuje zgodnie z opisem danej Usługi Szkoleniowej, a uczestnictwo w Szkoleniu następuje na podstawie zakupionego Biletu (identyfikatora), który Klient otrzymuje na podany adres e-mail, po podaniu swoich danych tj. imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. 
 7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu. Wystawiana jest faktura VAT. Prośbę o fakturę należy kierować na adres kontakt@brasswillow.pl lub oznaczyć ją w Formularzu Zamówienia. 

 §5 
WARUNKI REALIZACJI USŁUG 

 1. W celu zakupu Usługi Szkoleniowej przez Serwis, Usługobiorca powinien wybrać Szkolenie w jakim ma zamiar uczestniczyć, a następnie wypełnić i wysłać formularz zamówienia dostępny w Serwisie w zakładce „SZKOLENIA”, wskazując niezbędne Dane. 
 2. W przypadku zgłoszenia za pomocą formularza zamówienia przez Usługobiorcę kilku uczestników Szkolenia, Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Usługobiorcą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej celem ustalenia indywidualnych warunków umowy świadczenia Usług Szkoleniowych. 
 3. Usługodawca uprzedza i zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanych Usług Szkoleniowych ze względu na zaistnienie okoliczności, za które Usługodawca winy nie ponosi (np. choroba trenera, wypadek komunikacyjny, awaria, przyczyny losowe, problemy natury technicznej i organizacyjnej niezależne od Usługodawcy, etc.) 
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji Usługi Szkoleniowej i tym samym zobowiązuje się do weryfikacji z Klientem nowego terminu: 
  a) Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia 
  b) Telefonicznie pod numerem wskazanym przez Klienta w Formularzu Zamówienia. 
  Niniejszego postanowienia nie stosuje się wobec Konsumentów. Konsument jest uprawniony do otrzymania zwrotu wpłaconych wcześniej środków za udział w Szkoleniu. 
 5. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Usługobiorcom są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej zgody Usługodawcy. 
 6. Uczestnicy Usługi Szkoleniowej zobowiązani są do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych bez zgody prowadzącego. 
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników szkody rzeczowe lub osobowe związane z ich udziałem w Usłudze Szkoleniowej i/lub pobytem w hotelu podczas trwania Usługi Szkoleniowej i/lub dojazdem na Usługę Szkoleniową. 
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Uczestników na skutek niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie Usługi Szkoleniowej. 
 9. Świadczenie Usług Elektronicznych określonej w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne. 
 10. Klient zobowiązany jest do uiszczania opłat za Produkty na warunkach określonych w ich opisie oraz cenniku Usługodawcy. 
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysłania drogą elektroniczną, na adres podany przy składaniu Zamówienia, wiadomości przypominającej o terminie dokonania płatności. 
 12. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Zamówienia zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania zgłoszenia lub w momencie zaprzestania korzystania z tej Usługi. 
 13. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na złożeniu Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia lub zaprzestania składania Zamówienia 
 14. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 
 15. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 
 16. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
 17. Usługodawca zastrzega prawo do akceptacji ograniczonej liczby Uczestników spośród nadesłanych Formularzy Zamówienia. Akceptacja uczestnictwa następuje na podstawie decyzji komisji powołanej przez Usługodawcę. W przypadku odrzucenia zamówienia dane uczestnika będą niezwłocznie usuwane. 

 §6 
PŁATNOŚCI 

 1. Ceny podane w Portalu są cenami netto, tj. nie zawierają podatku VAT w wysokości 23 %. 
 2. Po wysłaniu Formularza Zamówienia, Uczestnik dokonuje zapłaty ceny za Usługę Szkoleniową w jeden z wybranych przez siebie sposobów: 
  a) W momencie składania zamówienia za pośrednictwem systemu PayU, 
  b) lub po otrzymaniu na adres e-mail faktury proforma, wystawionej przez Usługodawcę na podstawie Danych i odnośnika do dokonania płatności za pośrednictwem systemu PayU lub tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek wskazany na fakturze proforma w terminie 7 dni od jej otrzymania, nie później niż w dniu realizacji Usługi Szkoleniowej. 
 3. W przypadku płatności wskazanej w pkt 2 lit. b) niniejszego rozdziału, należy dokonać przelewu w terminie i na rachunek bankowy wskazany na fakturze proforma. W tytule przelewu należy wpisać “Faktura proforma nr……..”. 
 4. Płatności realizowane za pomocą serwisu PayU przy użyciu kart płatniczych dokonywane są kartami płatniczymi Mastercard lub VISA. 
 5. Za wykonane usługi Usługodawca wystawia fakturę VAT lub fakturę końcową zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie księgowości. 

 §7 
REZYGNACJA Z USŁUGI SZKOLENIOWEJ 

 1. Rezygnację Usługi Szkoleniowej należy zgłosić Usługodawcy na adres e-mail kontakt@brasswillow.pl, telefonicznie pod numerem wskazany w Serwisie lub listem poleconym na adres: BrassWillow Sp. z o.o., ul. Plac Solny 15, 50-062 Wrocław. 
 2. W przypadku rezygnacji Usługi Szkoleniowej do 14 dni przed terminem realizacji Usługi Szkoleniowej, Usługodawca zwraca wpłaconą kwotę w pełnej wysokości lub zalicza ją w poczet innej Usługi Szkoleniowej zgodnie z postanowieniem Usługobiorcy. 
 3. W przypadku rezygnacji Usługobiorcy z Usługi Szkoleniowej na mniej niż 14 dni przed terminem jej realizacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi, natomiast może być zaliczona na poczet innej Usługi Szkoleniowej zgodnie z postanowieniem Usługobiorcy, jeśli Usługodawca wyrazi na to zgodę. 
 4. W przypadku nieobecności Klienta w części lub całości Usługi Szkoleniowej bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji z Usługi Szkoleniowej, opłata nie podlega zwrotowi ani zaliczeniu na poczet innych Usług Szkoleniowych. 
 5. Zwrot wpłaconej kwoty, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 odbywa się w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji o rezygnacji. 
 6. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 7. Usługobiorca ma możliwość zamiany Uczestnika Usługi Szkoleniowej bez konsekwencji finansowych, pod warunkiem dostarczenia na adres e-mail kontakt@brasswillow.pl danych tego Uczestnika najpóźniej na dzień przed terminem realizacji Usługi Szkoleniowej, w szczególności: 
  a) Imię i nazwisko, 
  b) Adres e-mail, 
  c) Numer telefonu. 

 §8 
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego rozdziału, zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2017 poz. 683), Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
 3. Zwrot płatności nastąpi w sposób określony w §7 ust. 6 Regulaminu. 
 4. W przypadku usługi termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument zawarł umowę. 
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu do jego odstąpienia. 
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy. 
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Usługodawcy możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie na adres: BrassWillow Sp. z o.o., ul. Plac Solny 15, 50-062 Wrocław lub wysłane w formie elektronicznej na adres: kontakt@brasswillow.pl. 

 §9 
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU 

 1. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z Portalu jest spełnienie następujących wymagań: 
  a) Komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu 
  b) Dostęp do konta poczty elektronicznej; 
  c) Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z włączonymi plikami Cookies oraz Javascript, Google Chrome Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 2, lub Chrome w najnowszej, dostępnej, stabilnej wersji lub inna w której poprawnie działać będzie formularz rejestracyjny oraz formularz zamówienia. 
 2. Usługodawca nie zapewnia warunków technicznych wskazanych w ust. 1. Usługobiorca ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet). 

 §10 
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) 
 2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@brasswillow.pl lub pisemnie na adres: pl. Solny 15, 50-062 Wrocław. 
 3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: 
  a) Rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości 
  b) Oznaczenie Usługobiorcy – wskazanie jego Danych oraz Danych osoby upoważnionej do reprezentowania Usługobiorcy w związku ze złożoną reklamacją), 
  c) Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, 
  d) Żądanie Usługobiorcy. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. 
 5. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 30 dni od momentu jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. 
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę: 
  a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@brasswillow.pl. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 
  b) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od momentu jej zgłoszenia. 
  c) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób. 

 §11 
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

 1. Wszystkie treści stanowiące integralną część strony zamieszczone na stronie internetowej pod adresem brasswillow.pl, w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. “layout”), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji lub dozwolonego użytku, są własnością Brass Willow Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000557976, NIP: 8971808826, REGON: 361515701, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: pl. Solny 15, 50-062 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@brasswillow.pl. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony boilingfrogs.pl, bez zgody Usługodawcy. 
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony boilingfrogs.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. 

 §12
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo. 
 2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 
 3. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie 
 4. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym 
 5. Usługodawca będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu zgodnie w tymi zmianami. 
 6. Usługodawca podejmuje wszelkie środki, w celu ochrony danych Usługobiorców. 
 7. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu. 
 8. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu. 
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu. 
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich. 
 11. Usługodawca nie odpowiada w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie. 
 12. Usługodawca nie odpowiada wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami za: 
  a) Jakiekolwiek szkody Usługobiorcy niebędącego Konsumentem spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców, 
  b) Szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej. 
 13. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu. 

 §13
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego brasswillow.pl jest Brass Willow Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000557976, NIP: 8971808826, REGON: 361515701, kapitał zakładowy: 50 000 PLN, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: pl. Solny 15, 50-062 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@brasswillow.pl 
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 3. Usługobiorca akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie statystyk swojej obecności i aktywności w Portalu. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Usługobiorców. 
 4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Portal korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Usługobiorcy, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Usługobiorca może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki tak, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Portalu. Zapisywanie plików cookies na urządzeniu Usługobiorcy, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu. 
 5. Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie. 

 §14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Portalu i dotyczy umów zawartych od tego dnia. 
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę. 
 3. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim. 
 4. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis. 
 5. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną wysyłając powiadomienie na kontaktowy adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Kontaktowym. 
 6. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego. 
 7. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). 
 8. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. 
 9. Niniejszy regulamin został sporządzony w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W przypadku rozbieżności wiążąca jest polska wersja językowa. 

Shopping cart

0

No products in the cart.

ZAPYTAJ O SZKOLENIE DEDYKOWANE

ZAREZERWUJ TERMIN SZKOLENIA