Transformacja cyfrowa biznesu Agile

image

Transformacja cyfrowa

Głównym celem zmiany zwinnej dla nas jest budowanie kompetencji zmiany w organizacji tak, aby po zakoÅ„czeniu projektu zmiana siÄ™ nie cofnęła, a byÅ‚a kontynuowana. Organizacja pozostaje w stanie zdolnym do samodzielnej zmiany i modyfikacji obranego kierunku (w organizacji pozostajÄ… struktury i nawyki pozwalajÄ…ce dÅ‚ugoterminowo dziaÅ‚ać zwinnie). 

image

Zakres zmiany

Zakres działania konsultantów Brass Willow obejmuje, ale nie ogranicza się do obszarów:

 • ZarzÄ…dzania zmianÄ… (budowy zespoÅ‚u zarzÄ…dzajÄ…cego)
 • ZarzÄ…dzania organizacjÄ…, w tym strukturÄ… organizacyjnÄ… i kulturÄ… (menedżerowie wyższego i Å›redniego szczebla)
 • Wspierania organizacji wytwórczych (menedżerowie pracujÄ…cy bezpoÅ›rednio z twórcami i zespoÅ‚ami wytwórczymi)
 • HR (scentralizowany oraz business partnerzy)
 • ZarzÄ…dzania produktami (menedżerowie produktów i biznes wewnÄ™trzny)
 • Sprzedaż (w tym odbiorcy wewnÄ™trzni i zewnÄ™trzni produktów)
 • Marketing (w projektach wykorzystujÄ…cych nowe produkty lub funkcjonalnoÅ›ci)
 • Wsparcie biznesu (struktury asystenckie, prawne, szkoleniowe itp.)
 • Agile Coachowie i Scrum Masterzy
 • PMO (wraz z zarzÄ…dzaniem portfolio projektów)
 • Finanse i planowanie zasobów
 • Compliance i ryzyko
Każdy z tych obszarów zostanie objÄ™ty badaniem, które pokaże potrzebÄ™ zmian wyrażanÄ… przez osoby w nim pracujÄ…ce jak i naszÄ… analizÄ™ potrzeb. 

Narzędzia i proces działania

Nasz proces zmiany opiera się na dwóch uznanych bazach:

 • OÅ›mioetapowym procesie zmiany organizacyjnej autorstwa dra Johna Kottera
 • Metodzie Evidence-Based Change, w której decyzje odnoÅ›nie zmiany opierane sÄ… na dowodach zbieranych w samym jej procesie

Ośmioetapowy proces zmiany dra Johna Kottera

OÅ›mioetapowy proces zmiany dra Johna Kottera opiera siÄ™ na jego wieloletniej współpracy z firmami z listy Fortune 500. Bazuje na etapach, których niektóre powinny nastÄ™pować sekwencyjnie, a niektóre równolegle. RozwiÄ…zania proponowane przez nas zawierajÄ… wyjaÅ›nienie zmian w każdym z etapów tego procesu. 

image
image

Metoda Evidence-Based Change

Metoda EBC opiera się na stworzeniu zespołu zarządzającego zmianą, który koncentruje się na pięciu domenach organizacji:

 • Organizacja (firma) â€“ domena zawiera zarzÄ…dzanie organizacjÄ… wraz ze strukturÄ… organizacyjnÄ… i odpowiedzialnoÅ›ciÄ… za cele biznesowe i cele zmiany. Jest domenÄ… wysokiego poziomu.
 • Proces â€“ domena zawiera nadzór nad procesami w firmie – zarówno procesami wytwarzania produktów jak i procesom wspierajÄ…cym tworzenie wartoÅ›ci. W tej domenie dziaÅ‚ajÄ… agile coachowie i Scrum Masterzy.
 • Produktywność – domena zawiera dziaÅ‚ania zmierzajÄ…ce do poprawy wskaźników produkcji – zajmuje siÄ™ głównie pracÄ… z zespoÅ‚ami wytwórczymi i osobami bezpoÅ›rednio nimi zarzÄ…dzajÄ…cymi
 • Jakość â€“ domena technologiczna do której należą architekci, projektanci oraz osoby tworzÄ…ce standardy jakoÅ›ciowe
 • Wartość â€“ domena zawierajÄ…ca zarzÄ…dzanie produktem oraz decyzje w sprawie wydawania produktów na rynek/do użytkowników koÅ„cowych. CzÄ™sto w tej domenie znajduje siÄ™ PMO.

Każda z domen zarządzana jest przez jednego odpowiedzialnego za nią Właściciela Domeny. Właściciele należą do zespołu, któremu przewodzi Właściciel Zmiany, odpowiedzialny za całość zmian wprowadzanych w organizacji.

Evidence-Based Management

W procesie zmiany używane jest podejście do diagnostyki i mierzenia znane jako Evidence-Based Management, pozwalające śledzić zmianę z czterech kluczowych obszarów:

 • Aktualnej WartoÅ›ci (Current Value) – czyli jak zmienia siÄ™ to, co tworzymy i jak jesteÅ›my postrzegani przez naszych użytkowników
 • Niezrealizowanej WartoÅ›ci (Unrealized Value) – czyli tego jakich okazji biznesowych, o których wiemy, jeszcze nie wykorzystaliÅ›my – jest to miara potencjaÅ‚u rozwoju
 • Czasu do rynku C(Time to Market) – jak szybko jesteÅ›my w stanie tworzyć i wypuszczać funkcjonalnoÅ›ci do użytkowników koÅ„cowych
 • Zdolność Innowacji (Ability to Innovate) – jak szybko jesteÅ›my w stanie zmienić kierunek dziaÅ‚ania i jak szybko jesteÅ›my w stanie stworzyć innowacjÄ™ kiedy pojawi siÄ™ ku temu okazja (oraz co nas przed tym powstrzymuje)

WiÄ™cej informacji dostÄ™pnych jest w przewodniku (w jÄ™zyku angielskim). Wersja z 2019 roku oraz z 2020 roku. 

image

Możliwe rozwiązania i rekomendacje

Pomimo, iż jesteÅ›my znani głównie z pracy ze Scrumem, nie ograniczamy siÄ™ do niego. W rekomendacjach zawieramy elementy: 

image

Nie stosujemy przeszczepiania rozwiązań – czyli jeśli coś działało w innej firmie, nie wprowadzamy rozwiązania bez dostosowania go do potrzeb organizacji. Rekomendujemy sprawdzenie rozwiązania na pilocie przed szerszym wprowadzeniem. W rekomendacjach po pierwszym etapie będzie można także znaleźć jedno z podejść do szerokości wprowadzanej zmiany: • Punktowe z rozprzestrzenianiem • Szerokie z niewielkimi zmianami • Studio z wydzieleniem organizacji

Rozpoczęcie procesu i współpraca z konsultantami

Niezależnie od wybranego rozwiÄ…zania współpracÄ™ rozpoczynamy od warsztatu, na którym spriorytetyzowane zostajÄ… cele zmiany oraz wypracowany zostaje kontrakt konsultacki. PrzykÅ‚adowy kontrakt konsultancki do pobrania tutaj.

Masz pytania dotyczÄ…ce transformacji cyfrowej?

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping

ZAPYTAJ O SZKOLENIE DEDYKOWANE

ZAREZERWUJ TERMIN SZKOLENIA